Rodiyah, I., Sukmana, H. and Mursyidah, L. (2022) “Buku ajar Pengantar Ilmu Administrasi Publik ”, Umsida Press, pp. 1-92. doi: 10.21070/2021/978-623-6292-31-0.