Rodiyah, I., Choiriyah, I. U. and Sukmana, H. (2022) “Buku Ajar Kebijakan Publik”, Umsida Press, pp. 1 - 237. doi: 10.21070/2022/978-623-464-036-6.