Nisak, N. M. (2023) “Buku Ajar Mata Kuliah Aqidah Akhlaq”, Umsida Press, pp. 1 - 104. doi: 10.21070/2019/978-602-5914-92-8.