Sartika, S. B. and Shofiyah, N. (2021) “Modul Praktikum Zat Dan Energi”, Umsida Press, pp. 1-31. doi: 10.21070/2017/978-602-5914-51-5.