Sartika, S. B. and Shofiyah, N. (2021) “Modul Praktikum Elektronika Dasar”, Umsida Press, pp. 1-32. doi: 10.21070/2016/978-979-3401-88-1.