Sartika, S. B. and Shofiyah, N. (2021) “Modul Praktikum Fisika Dasar ”, Umsida Press, pp. 1-27. doi: 10.21070/2016/978-979-3401-82-9.