Wulandari, R. and Shofiyah, N. (2021) “Modul Praktikum Interaksi Antar Faktor Fisik ”, Umsida Press, pp. 1-50. doi: 10.21070/2016/978-979-3401-83-6.