Shofiyah, N. and Sartika, S. B. (2021) “Modul Praktikum Fluida”, Umsida Press, pp. 1-32. doi: 10.21070/2017/978-979-3401-95-9.