Shofiyah, N. (2021) “Modul Praktikum Gerak Dan Perubahan”, Umsida Press, pp. 1-32. doi: 10.21070/2016/978-979-3401-96-6.