Fradana, A. N. (2018) “Buku Ajar Morfologi Bahasa”, Umsida Press, pp. 1-129. doi: 10.21070/2018/978-602-5914-31-7.