Rinata, E. (2021) “Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pathologi I ( KEHAMILAN ) ”, Umsida Press, pp. 1-99. doi: 10.21070/2019/978-623-578-11-6.