cahyana, atikha sidhi (2021) “Buku Ajar Mata Kuliah proses kimia dalam industri manufaktur”, Umsida Press, pp. 1-52. doi: 10.21070/2019/978-602-5914-80-5.