[1]
I. U. Choiriyah and L. Mursyidah, “Buku Ajar Administrasi Pemerintah Daerah”, umsidapress, pp. 1-138, Aug. 2021.