[1]
M. R. Maika, “Buku Ajar Ekonomi Islam”, umsidapress, pp. 1-203, Aug. 2021.