[1]
K. A. Kusuma, “Pengantar Ilmu Ekonomi Islam”, umsidapress, pp. 1-140, Aug. 2021.