[1]
I. Rodiyah, I. U. Choiriyah, and H. Sukmana, “Buku Ajar Kebijakan Publik”, umsidapress, pp. 1 - 237, Nov. 2022.