Choiriyah, I. U., and L. Mursyidah. “Buku Ajar Administrasi Pemerintah Daerah”. Umsida Press, Aug. 2021, pp. 1-138, doi:10.21070/2020/978-623-6833-51-3.