Mursyidah, L., and I. U. Choiriyah. “Buku Ajar Manajemen Pelayanan Publik”. Umsida Press, Aug. 2021, pp. 1-112, doi:10.21070/2020/978-623-6833-97-1.