Hanum, G. R. “Buku Ajar Biokimia Dasar”. Umsida Press, Aug. 2021, pp. 1-162, doi:10.21070/2017/978-979-3401-62-1.