Maika, M. R. “Buku Ajar Ekonomi Islam”. Umsida Press, Aug. 2021, pp. 1-203, doi:10.21070/2017/978-979-3401-64-5.