Kusuma, K. A. “Pengantar Ilmu Ekonomi Islam”. Umsida Press, Aug. 2021, pp. 1-140, doi:10.21070/2018/978-602-5914-03-4.