Phahlevy, R. R. “Hukum Tata Negara I”. Umsida Press, Aug. 2021, pp. 1-116, doi:10.21070/2019/978-623-7578-04-8.