Hariyanto, D. “Buku Ajar Pengantar Ilmu Komunikasi”. Umsida Press, Sept. 2021, pp. 1-119, doi:10.21070/2021/978-623-6081-32-7.