Rodiyah, I., H. Sukmana, and L. Mursyidah. “Buku Ajar Pengantar Ilmu Administrasi Publik ”. Umsida Press, July 2022, pp. 1-92, doi:10.21070/2021/978-623-6292-31-0.