Rodiyah, I., I. U. Choiriyah, and H. Sukmana. “Buku Ajar Kebijakan Publik”. Umsida Press, Nov. 2022, pp. 1 - 237, doi:10.21070/2022/978-623-464-036-6.