Nisak, N. M. “Buku Ajar Mata Kuliah Aqidah Akhlaq”. Umsida Press, Aug. 2023, pp. 1 - 104, doi:10.21070/2019/978-602-5914-92-8.