Sartika, S. B., and N. Shofiyah. “Modul Praktikum Zat Dan Energi”. Umsida Press, Aug. 2021, pp. 1-31, doi:10.21070/2017/978-602-5914-51-5.