Sartika, S. B., and N. Shofiyah. “Modul Praktikum Elektronika Dasar”. Umsida Press, Aug. 2021, pp. 1-32, doi:10.21070/2016/978-979-3401-88-1.