Sartika, S. B., and N. Shofiyah. “Modul Praktikum Fisika Dasar ”. Umsida Press, Aug. 2021, pp. 1-27, doi:10.21070/2016/978-979-3401-82-9.