Wulandari, R., and N. Shofiyah. “Modul Praktikum Interaksi Antar Faktor Fisik ”. Umsida Press, Aug. 2021, pp. 1-50, doi:10.21070/2016/978-979-3401-83-6.