Shofiyah, N., and S. B. Sartika. “Modul Praktikum Fluida”. Umsida Press, Aug. 2021, pp. 1-32, doi:10.21070/2017/978-979-3401-95-9.