Shofiyah, N. “Modul Praktikum Gerak Dan Perubahan”. Umsida Press, Aug. 2021, pp. 1-32, doi:10.21070/2016/978-979-3401-96-6.