Fradana, A. N. “Buku Ajar Morfologi Bahasa”. Umsida Press, Aug. 2018, pp. 1-129, doi:10.21070/2018/978-602-5914-31-7.