cahyana, atikha sidhi. “Buku Ajar Mata Kuliah Proses Kimia Dalam Industri Manufaktur”. Umsida Press, Aug. 2021, pp. 1-52, doi:10.21070/2019/978-602-5914-80-5.